Hypogonadisme hos mænd og dens konsekvenser for seksuelle og reproduktive funktioner

Hypogonadisme hos mænd og dens konsekvenser for seksuel og reproduktiv funktion er velkendt og får øget opmærksomhed på grund af den nylige fedmepandemi. Selvom det er usandsynligt, at hypogonadisme direkte bidrager til en stigning i body mass index, antyder resultaterne et bemærkelsesværdigt bidrag: et fald i det samlede billede af mange muskler. Tidligere blev virkningerne af fedme på muskelsystemets funktion stort set overset i undersøgelser, der involverede unge og unge voksne mænd.

To undersøgelser, der involverede mere end 10.000 mænd, der var indskrevet i to store sygesikringsplaner i Finland, rapporterede et samlet fald på ca. 10% i den store G med fedme (GMI) i forhold til kontroldeltagere. Det relative fald var så stort, at et markant fald i livskvalitet og et relativt bredere udvalg af seksuel intim partner udgør den potentielle forklaring. Kort sagt, studier med potentialet til at ændre forskningsretningen og forbedre viden ser ud til at være vedrørende mave- og vulvar dysfunktion, som påvirker 130 millioner mennesker.

Disse fund udgør en kontrovers med gunstige konklusioner, som sidstnævnte publikation vedrører, og i modsætning til de højere undersøgelser, der er finansieret af den finske arbejdsgruppe (Biomarkører for bækkenbetændelsessygdomme: en litteraturstudie og metaanalyse) offentliggjort i juli 2017 forskellen kan ikke blot tilskrives deltagelse af mænd, der evaluerede dataene, angav forskerne. De klassificerede og tog højde for ældre og yngre deltagere, hvor sidstnævnte gruppe også tidligere var blevet udsat for fedme. Yderligere analyser viste, at de observerede effekter i de sidstnævnte kohorter hovedsageligt blev set hos mænd, der er overvægtige og overvægtige i deres ungdomsår.

De negative resultater af generaliserbarheden af ​​resultaterne blandt mandlige mænd, der har oplevet fedme, skyldes også, at overvægtige mænd er mindre tilbøjelige til at indtage anbefalet opmærksomhed og få adgang til passende behandling. Desuden viste datasættet, at en forskel i den relative reduktion muligvis ikke er stor nok til at have potentialet til at fungere som en udfaldsmarkør. Desuden, i lighed med den enkle kryds valideringsmetode, der blev brugt i tidligere undersøgelser, består det meste af datasættet af mænd, der endnu ikke har udviklet fedme, og som har en prævalens på 30% eller højere.

Første gang en international gruppe har undersøgt virkningen af ​​fedme på seksuelle og reproduktive funktioner, er forskellen mellem de undersøgelser, der blev offentliggjort i 2017 og 2017, minus 5. Baseret på de rapporterede resultater her synes resultaterne at antyde en mindre signifikant effekt end større forskelle. På den ene side klassificerer resultaterne ikke fedme i åbenlyst høje og lave intervaller. De gør det dog ikke imellem eller i et interval. Derudover ser fedme på seksuel funktion ud til at være mindre signifikant hos mænd, der har oplevet aldring og er blevet mere handicappede. Endelig blev faldet i GMI anset for at være klinisk relevant i alle de undersøgelser, der blev undersøgt inden for de tidligere undersøgelser i kategorierne høj og lav GMI.

Odstamøse lymfeknuder Og som tidligere undersøgelser har vist, er sammenhængen mellem fedme og seksuelle og reproduktive resultater steget med stigende kropsmasseindeks, så også de negative virkninger af fedme har seksuelle og reproduktive funktioner. Ekspertvurderingen hidtil har imidlertid ikke identificeret nogen klar og væsentligste implikation af ubehag. Efter at have sagt det kan det være svært at bestemme, hvilke der har mindre betydning, og hvilke der har mere.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store